Privacy policy

Binnen Optie1 wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van klanten en medewerkers. Klanten en medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat Optie1 zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook Optie1 mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen en een steeds meer digitale dienstverlening stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Optie1 is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen waarmee Optie1 veilig stelt dat informatie vertrouwelijk en veilig blijft, niet meer gegevens bewaard worden dan nodig is en ook niet langer dan nodig is. Daarnaast kunnen wij u altijd informeren over wat wij in onze processen doen met uw gegevens en hoe wij dat doen en wij streven ernaar het u zo gemakkelijk mogelijk te maken om informatie hierover te verkrijgen.

Optie1 geeft middels beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Optie1. Dit privacybeleid van Optie1 is in lijn met het algemene beleid van Optie1 en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Optie1 is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

→ Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)1, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

→ Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten

Optie1 gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Optie1 houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

→ Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

→ Grondslag en doelbinding

Optie1 zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

→ Dataminimalisatie

Optie1 verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Optie1 streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

→ Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

→ Integriteit en vertrouwelijkheid

Optie1 gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Optie1 voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

→ Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Optie1 afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Optie1 controleert deze afspraken periodiek.

→ Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

→ Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met het doel van de verwerking die Optie1 uitvoert.

→ Rechten van betrokkenen

Optie1 honoreert alle rechten van betrokkenen.

Contactgegevens

E: privacy@optie1.nl

T: 088 024 10 11

Dit privacybeleid wordt periodiek geëvalueerd en alleen indien nodig herzien.

Aldus vastgesteld door de directie van Optie1 op 18 mei 2018.

Verkoop abonnement

Informatieverstrekking conform artikel 13 AVG voor verkoop abonnementen

Verwerkte persoonsgegevens:

→  Naam

→  Adres

→  Postcode

→  Woonplaats

→  Geboortedatum

→  E-mailadres

→  Kopie identificatiebewijs

→  Kopie bankpas

→  Telefoonnummer (06)

→  IBAN

Verwerkingen bij abonnementenverkoop:

→  Klantgegevens verzamelen

→  Doorgifte vanwege krediettoets

→  Contractaanvraag + nummerbehoud

→  Verificatie factuurgegevens

→  Contract tekenen

→  Getekend contract archiveren

Rechtsgrond

Voor al deze verwerkingen geldt dat wij deze gegevens nodig hebben voor de voorbereiding of voor de uitvoering van het contract dat wij met u aangaan, danwel dat wij deze gegevens nodig hebben vanwege de fiscale verantwoordingsplicht die wij hebben jegens de belastingdienst.

Bewaartermijnen

Voor al deze gegevens geldt een bewaartermijn die niet langer is dan de wet voorschrijft of zoveel eerder als nodig is om de verwerking op juiste wijze uit te voeren.

Doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen deze gegevens alleen met de provider van uw keuze, zodat de provider diens administratieve processen kan afhandelen voor het regelen van uw contract.

Uw rechten als betrokkene

U mag een beroep te doen op een aantal rechten. Dit zijn: inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid van gegevens die in een geautomatiseerd proces zijn gegenereerd.

Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt ook het recht om naar aanleiding van onze handelwijze in de afhandeling van uw rechtsverzoek of om een andere reden, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Wij verwijzen u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verkoop mobiele telefoon

Informatieverstrekking conform artikel 13 AVG voor verkoop mobiele telefoon

Verwerkte persoonsgegevens:

→  Naam

→  Adres

→  Postcode

→  Woonplaats

→  E-mailadres

→  Telefoonnummer (06)

Verwerkingen bij verkoop mobiele telefoon:

→  Klantgegevens verzamelen (t.b.v. factuur/garantie)

Rechtsgrond

Voor al deze verwerkingen geldt dat wij deze gegevens nodig hebben voor de voorbereiding of voor de uitvoering van de verkoop, danwel dat wij deze gegevens nodig hebben vanwege de fiscale verantwoordingsplicht die wij hebben jegens de belastingdienst.

Bewaartermijnen

Voor al deze gegevens geldt een termijn van 7 jaar vanwege de fiscale verantwoordingsplicht.

Doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen deze gegevens alleen met de provider van uw keuze, zodat de provider diens administratieve processen kan afhandelen voor het regelen van uw contract.

Uw rechten als betrokkene

U mag een beroep te doen op een aantal rechten. Dit zijn: inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid van gegevens die in een geautomatiseerd proces zijn gegenereerd.

Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt ook het recht om naar aanleiding van onze handelwijze in de afhandeling van uw rechtsverzoek of om een andere reden, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Wij verwijzen u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verkoop accessoire

Informatieverstrekking conform artikel 13 AVG voor verkoop accessoires

Verwerkte persoonsgegevens:

→  Naam

→  Adres

→  Postcode

→  Woonplaats

→  E-mailadres

→  Telefoonnummer (06)

Verwerkingen bij verkoop accessoires:

→  Klantgegevens verzamelen (t.b.v. factuur/garantie)

Rechtsgrond

Voor al deze verwerkingen geldt dat wij deze gegevens nodig hebben voor de voorbereiding of voor de uitvoering van de verkoop, danwel dat wij deze gegevens nodig hebben vanwege de fiscale verantwoordingsplicht die wij hebben jegens de belastingdienst.

Bewaartermijnen

Voor al deze gegevens geldt een termijn van 7 jaar vanwege de fiscale verantwoordingsplicht.

Doorgifte van persoonsgegevens

N.v.t.

Uw rechten als betrokkene

U mag een beroep te doen op een aantal rechten. Dit zijn: inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid van gegevens die in een geautomatiseerd proces zijn gegenereerd.

Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt ook het recht om naar aanleiding van onze handelwijze in de afhandeling van uw rechtsverzoek of om een andere reden, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Wij verwijzen u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verkoop verzekering

Informatieverstrekking conform artikel 13 AVG voor verkoop verzekeringen

Verwerkte persoonsgegevens:

→  Naam

→  Adres

→  Postcode

→  Woonplaats

→  E-mailadres

→  Telefoonnummer (06)

→  Type toestel

→  IMEI nummer

→  IBAN

Verwerkingen bij verkoop verzekering:

→  Registratie klantgegevens

→  Registratie contract

→  Formaliseren contract

→  Registratie klantgegevens in systeem verzekeringsmaatschappij

→  Getekend contract archiveren

Rechtsgrond

Voor al deze verwerkingen geldt dat wij deze gegevens nodig hebben voor de voorbereiding of voor de uitvoering van het contract dat wij met u aangaan, danwel dat wij deze gegevens nodig hebben vanwege de fiscale verantwoordingsplicht die wij hebben jegens de belastingdienst.

Bewaartermijnen

Voor al deze gegevens geldt een termijn van 7 jaar vanwege de fiscale verantwoordingsplicht.

Doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen deze gegevens alleen met de provider van uw keuze, zodat de provider diens administratieve processen kan afhandelen voor het regelen van uw contract.

Uw rechten als betrokkene

U mag een beroep te doen op een aantal rechten. Dit zijn: inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid van gegevens die in een geautomatiseerd proces zijn gegenereerd.

Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt ook het recht om naar aanleiding van onze handelwijze in de afhandeling van uw rechtsverzoek of om een andere reden, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Wij verwijzen u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reparatie

Informatieverstrekking conform artikel 13 AVG voor reparatie

Verwerkte persoonsgegevens:

→  Naam

→  Adres

→  Postcode

→  Woonplaats

→  E-mailadres

→  Telefoonnummer (06)

Verwerkingen bij reparatie:

→  Klantgegevens verzamelen

→  Toestel aanmelden bij externe reparateur, indien van toepassing

→  Retourontvangst toestel

Rechtsgrond

Voor al deze verwerkingen geldt dat wij deze gegevens nodig hebben voor de voorbereiding of voor de uitvoering van het contract dat wij met u aangaan, danwel dat wij deze gegevens nodig hebben vanwege de fiscale verantwoordingsplicht die wij hebben jegens de belastingdienst.

Bewaartermijnen

Voor al deze gegevens geldt een termijn van 7 jaar vanwege de fiscale verantwoordingsplicht.

Doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen deze gegevens alleen met de provider van uw keuze, zodat de provider diens administratieve processen kan afhandelen voor het regelen van uw contract.

Uw rechten als betrokkene

U mag een beroep te doen op een aantal rechten. Dit zijn: inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid van gegevens die in een geautomatiseerd proces zijn gegenereerd.

Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt ook het recht om naar aanleiding van onze handelwijze in de afhandeling van uw rechtsverzoek of om een andere reden, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Wij verwijzen u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Main Menu