Verkoop abonnementen

⇐ Terug naar de vorige pagina

Informatieverstrekking conform artikel 13 AVG voor verkoop abonnementen

Verwerkte persoonsgegevens:
→  Naam
→  Adres
→  Postcode
→  Woonplaats
→  Geboortedatum
→  E-mailadres
→  Kopie identificatiebewijs
→  Kopie bankpas
→  Telefoonnummer (06)
→  IBAN

Verwerkingen bij abonnementenverkoop:
→  Klantgegevens verzamelen
→  Doorgifte vanwege krediettoets
→  Contractaanvraag + nummerbehoud
→  Verificatie factuurgegevens
→  Contract tekenen
→  Getekend contract archiveren

Rechtsgrond
Voor al deze verwerkingen geldt dat wij deze gegevens nodig hebben voor de voorbereiding of voor de uitvoering van het contract dat wij met u aangaan, danwel dat wij deze gegevens nodig hebben vanwege de fiscale verantwoordingsplicht die wij hebben jegens de belastingdienst.

Bewaartermijnen
Voor al deze gegevens geldt een bewaartermijn die niet langer is dan de wet voorschrijft of zoveel eerder als nodig is om de verwerking op juiste wijze uit te voeren.

Doorgifte van persoonsgegevens
Wij delen deze gegevens alleen met de provider van uw keuze, zodat de provider diens administratieve processen kan afhandelen voor het regelen van uw contract.

Uw rechten als betrokkene
U mag een beroep te doen op een aantal rechten. Dit zijn: inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid van gegevens die in een geautomatiseerd proces zijn gegenereerd.

Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U hebt ook het recht om naar aanleiding van onze handelwijze in de afhandeling van uw rechtsverzoek of om een andere reden, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Wij verwijzen u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

⇐ Terug naar de vorige pagina